HELP IN SHIPPING & DELIVERY

Shipping and delivery

 1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Artelli BV, Slamstraat 1 3600 Genk met ondernemingsnummer BE 0743.778.182. Klanten kunnen ons bereiken via het e-mailadres info@artelli.design.

 1. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Artelli BV. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie ‘Veelgestelde vragen‘. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met de klantendienst.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Artelli BV, Slamstraat 1 3600 Genk en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Artelli BV (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 1. Wijziging voorwaarden

Artelli BV kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 1. Aanbod

Het assortiment van Artelli BV omvat allerhande materialen om uw interieur te personaliseren.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Artelli BV levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Artelli BV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Artelli BV niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@artelli.design. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Artelli BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Artelli BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 1. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Artelli BV behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Artelli BV pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Artelli BVgeleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Artelli BV de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Artelli BV zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Artelli BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 1. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 1. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

 1. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Artelli BV, Slamstraat 1, 3600 Genk. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Artelli BV de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Artelli BV te melden. Klachten zullen door Artelli BV in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Artelli BV worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@artelli.design of Artelli BV Klantendienst. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Artelli BV steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

 1. Bewijs

De gebruiker en Artelli BV aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Artelli BV door partijen worden aanvaard als bewijs.

 1. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Artelli BV of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Artelli BV, Slamstraat 1, 3600 Genk.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

 1. Consumentenbescherming

14.1. Conformiteit en garantie

Artelli BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Artelli BV als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Artelli BV jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

14.2. Klachtenbehandeling

Artelli BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Artelli BV nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Artelli BV ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Artelli BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Artelli BV en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Geschillen tussen de consument en Artelli BV over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Artelli BV te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Artelli BV worden voorgelegd aan BeCommerce.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan Artelli BV heeft voorgelegd.

Artelli BV nv is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.

Wanneer Artelli BV de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Artelli BV schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Artelli BV de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Artelli BV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Artelli BV surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 1. Preventie namaak

Artelli BV biedt ten allen tijde enkel producten aan die zijn aangekocht bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via www.meldpunt.belgie.be/meldpunt.

 

Fast deliver all time
24/7 open. Always ready to help you.
Online expert support
Artelli stands for extraordinary service.
Money back policy
Something wrong? Tell us quick!
Shipped order
Personal advice
Order confirmation
Don't know if it's shipped? Please shoot!
Order delivered
Tell us if you're happy!
SCROLL UP