WE FOLLOW OUR POLICIES

Privacy policy

ARTELLI privacy policy introduction

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, order,
levering, overeenkomst of ander document waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken
voor BV ARTELLI, KBO 0743.778.182, met zetel te 3600 Genk, Slamstraat 1 (hierna kortweg
“ARTELLI” genoemd).
1.2. Op de tussen opdrachtgever en ARTELLI tot stand te komen overeenkomsten,
alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere
voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij ARTELLI schriftelijk afwijkingen heeft
vastgelegd.
2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST
2.1. Iedere door ARTELLI uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is
vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW (en eventuele Recupel-bijdrage), tenzij
anders vermeld. ARTELLI behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen aan de
evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie e.d.m.) alsook
van de marktontwikkelingen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de
bestelbon of factuur.
2.2. Het vermelden van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures,
prijslijsten of andere drukwerken geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk doch gebeurt
slechts ten informatieve titel. Deze gegevens zijn slechts bindend voor ARTELLI voor zover
zulks uitdrukkelijk door ARTELLI schriftelijk is bevestigd.
2.3. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van
een aanbod, tenzij ARTELLI binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk
heeft herroepen.
3. LEVERING EN RISICO-OVERGANG
3.1. Tenzij anders overeengekomen gaat de eigendom van de door ARTELLI verkochte
goederen over op de koper door de loutere wilsovereenstemming bij het sluiten van de
overeenkomst.
3.2 De goederen worden geleverd naar keuze van de klant op het adres zoals vermeld
tijdens de bestelling. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en
zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de vermelde leveringstermijn kan derhalve nooit
aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding
van de overeenkomst. Enkel indien de goederen, behoudens in geval van overmacht, niet
worden geleverd binnen de 30 dagen nadat ARTELLI in gebreke werd gesteld door de koper
zal de koper gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. 3.2. De wijze van verpakking en
van verzending wordt bepaald door ARTELLI.
3.3 Wanneer ARTELLI zich het recht voorbehoudt om vooruitbetaling te verlangen conform art.
5.1 van deze algemene voorwaarden, zal ARTELLI slechts gehouden zijn tot levering van
de goederen na integrale betaling van de overeengekomen prijs. Bij gebreke aan
integrale betaling is ARTELLI gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten.
4. PRIJZEN
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerd zijn alle prijzen exclusief porto,
installatie, implementatie, conversie, reis, verblijf en andere bijkomende kosten, en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Vervoer – en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen
aanvaarde tarieven als door ingeschakelde derden in rekening gebracht.
4.3. De door ARTELLI opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding
geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer
dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van
voorzienbare omstandigheden, is ARTELLI
bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf
het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.
5. BETALING
5.1. ARTELLI behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.
5.2. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te
geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de
overeengekomen diensten. Voor het geval dat ARTELLI een factuur zendt, dient de betaling
voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van ARTELLI,
zoals vermeld op de factuur, en wel binnen acht dagen na factuurdatum (tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen).
5.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen stipt te
betalen op de vervaldag is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
conventionele intrestvoet verschuldigd van 12% per jaar op de verschuldigd hoofdsom,
evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro.
Gedeeltelijke betalingen worden in mindering gebracht overeenkomstig artikel 1254 e.v.
BW.
5.4 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden
worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
onmiddellijk opeisbaar en heeft ARTELLI het recht om, zonder enige ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, hetzij haar verdere prestaties op te schorten tot na aanzuivering
van de openstaande schulden hetzij de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar
recht op schadevergoeding in dit laatste geval.
6. MEDEWERKING
6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de overeengekomen
prestatie door ARTELLI niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid
is tot levering, zal ARTELLI voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken
opslaan op een door ARTELLI gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze
handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden. Eventuele kosten
die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. Alle goederen die door ARTELLI worden geleverd aan de opdrachtgever blijven
eigendom van ARTELLI behoudens wanneer er sprake is van een koopovereenkomst en
de koper alle door haar verschuldigde bedragen aan ARTELLI heeft aangezuiverd.
8. KLACHTEN
8.1 Foto’s op het internet/de webshop zijn louter illustratief en geenszins bindend.
8.2 De opdrachtgever dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te
nemen en te controleren op eventuele gebreken. Elke vergissing begaan door ARTELLI met
betrekking tot de door haar geleverde goederen dient uiterlijk binnen de 48 uur na de
levering door de klant schriftelijk te worden meegedeeld.
8.3 De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan
P&C mee te delen binnen 48 uur na de levering van de goederen, bij gebreke waaraan de
klant wordt geacht in te stemmen met het zichtbaar gebrek.
8.4 De klant dient elk verborgen gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan P&C
schriftelijk mede te delen ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de ontdekking van het
verborgen gebrek, bij gebreke waaraan de klant wordt geacht in te stemmen met het
verborgen gebrek. Bovendien dient
een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen
het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval.
8.5 De verplichtingen van ARTELLI zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen
zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of terugbetaling van de goederen.
De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.
9. OVERMACHT
9.1 ARTELLI behoudt zich het recht voor om de bestelling(en) op te schorten dan wel te
annuleren, zonder vergoeding, wanneer de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd
wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen,
stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, terrorisme, oorlog, epidemie,
maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers en/of transporteurs, en
dit ongeacht de oorzaak ervan. Indien ARTELLI bij het intreden van overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is ARTELLI gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden te
factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.
10. GARANTIE
10.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal ARTELLI gedurende de periode na
levering ontwerp- en fabrieksfouten in geleverde nieuwe apparatuur zoals vastgesteld door
de fabrikant zonder berekening laten herstellen indien niet aan de overeengekomen
specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan
de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken
bij ARTELLI worden aangeleverd. Het al dan niet onder garantie herstellen dan wel leveren
van nieuwe apparatuur is ter beoordeling van de fabrikant. Transportkosten zijn steeds
ten laste van de opdrachtgever.
10.2. De bovenvermelde garantie strekt nooit verder dan de garantiebepalingen van de
desbetreffende fabrikant of importeur en wordt derhalve zo nodig door diens bepalingen
beperkt.
10.3. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.
10.4. Herstel van verloren gegaan gegevens valt nooit onder garantie.
10.5. Herstelling van door ARTELLI geleverde goederen welke de niet door ARTELLI werden
uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk
verkeer aanvaard alsmede gebreken vanwege van externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld
brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan ARTELLI toe te rekenen oorzaken,
doen iedere garantie vervallen.
10.6. ARTELLIi is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke
blijft met betrekking tot enige prestatie jegens ARTELLI.
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van
ARTELLI middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke
bepalingen is ARTELLI slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de nietnaleving
van har verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar
opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is ARTELLI niet aansprakelijk.
11.2 Ingeval ARTELLI aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de
opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. ARTELLI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ARTELLI is nooit
aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
13. PRIVACY
13.1 ARTELLI verwerkt persoonsgegevens. Door het plaatsen van een bestelling, stemt de
klant er uitdrukkelijk mee in dat ARTELLI overgaat tot de verwerking en het gebruik van zijn
persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, financiële gegevens)
voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de
bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en
reclame. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze
overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. ARTELLI zal de
gegevens niet mogen overmaken aan derden. ARTELLI zal deze gegevens enkel
verwerken voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame indien de klant
zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaart tijdens het bestelproces. De klant heeft ten
allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de
gegevens voor directe marketing doeleinden.
13.2 In bepaalde omstandigheden is ARTELLI verplicht om de persoonsgegevens van de
klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische
procedure ARTELLI hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door
overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien
ARTELLI van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de
klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van
een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.
13.3 Indien ARTELLI alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt,
behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen.
In dat geval zal ARTELLI de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te
stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook
gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere
vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.
13.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze
desgevallend te corrigeren.
13.5 ARTELLI draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek
veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen
toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of
gebruik.
14. NIETIGE BETPALINGEN
14.1 De eventuele nietigheid van één of meerdere van de artikels in deze algemene
voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de gehele overeenkomst.
15. BETWISTINGEN
15.1. In de relatie tussen ARTELLI en opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van
toepassing.
15.2. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de materieel bevoegde rechtbanken te Tongeren
bevoegd
16. RETOUR
16.1 Maatwerk kan niet geruild of teruggenomen worden. Artikelen kunnen enkel in nieuwe
staat en in originele verpakking binnen 8 dagen na factuurdatum geretourneerd
worden. Hierna volgt een creditnota voor het volledige factuurbedrag.
16.2 Een klant houdt zich aan volgende regeling om een retour te sturen:
→ 7 dagen na factuurdatum: 100% gecrediteerd
→ tussen 14 dagen na factuurdatum: 70% gecrediteerd
→ tussen 30 dagen na factuurdatum: 30% gecrediteerd
De verpakking en het toestel moeten allebei in goede staat zijn. Toestellen die worden
geretourneerd zonder verpakking worden nooit gecrediteerd.
COOKIEBELEID
Geüpdatet op 5 november 2020
1. Partijen en voorwerp
ARTELLI BV. (hierna “ARTELLI” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”) Slamstraat 1,
3600 Genk
KBO/BTW: BE0743.778.182
E-Mail: info@artelli.design
ARTELLI stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op
transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het
volgende adres: www.artelli.design, (hierna de “Site”), en over de
wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ARTELLI.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een
rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt ARTELLI alle
technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor
de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. ARTELLI verbindt
zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de
verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”)
en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of
‘GDPR’; hierna de “Verordening”).
ARTELLI is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de
persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam
verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend
geval verbindt ARTELLI zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende
garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische
maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming
met de Wet en de Verordening.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling
van
persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door ARTELLI, in zijn
hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die
in naam en voor rekening van ARTELLI opreden, gebeurt in overeenstemming
met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door ARTELLI, in overeenstemming met de
hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
Het gebruik van cookies, het inschrijfformulier van de nieuwsbrief,
het contactformulier
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van
de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die
doeleinden zijn de volgende:
De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site
te verzekeren.
4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site,
ARTELLI de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
De informatie die gebruikers verstrekken zijn naam, bedrijfsnaam,
adres, ondernemingsnummer, e-mailadres en telefoonnummer.
ARTELLI verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met
de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.
5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/
zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming
voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en
gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit
Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee
de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt.
Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van
bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een
contractuele relatie
aan te gaan met ARTELLI. Elke overeenkomst die ARTELLI en een Gebruiker
verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op
de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de
Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke,
in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en
principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij
op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door
ARTELLI, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking
op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.
6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de
Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als
redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 1 jaar na aakoop.
7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers,
medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van ARTELLI voor
zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de
gegevens en voor zover zij samenwerken met ARTELLI voor het op de markt
brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het
rechtstreekse gezag van ARTELLI, en zijn met name verantwoordelijk voor het
verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan
wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na.
ARTELLI zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en
op een discrete en veilige manier verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor
doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf
geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke
toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.
8. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail
te sturen naar het volgende adres: info@artelli.design, of een brief per
post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende
adres: Slamstraat 1, 3600 Genk.
a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert ARTELLI het
recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De
Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende
informatie:
de betrokken categorieën persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn
of zullen worden verstrekt;
in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of
internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens
of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode
wordt vastgesteld;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van
profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten
minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke
verwerking voor de betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis
van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker
worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het emailadres)
indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor
algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van
de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
b. Recht op rectificatie
ARTELLI garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens
aan de Gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige
of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De
Gebruiker
brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij
deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan
worden gericht aan ARTELLI.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de
verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens
zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij
een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening
genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn
persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar
heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen,
neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare
technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder
technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die
dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de
betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft
verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of
reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een
dergelijke verwerking noodzakelijk is:
de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het
recht v a n d e U n i e o f h e t r e c h t v a n d e l i d s t a a t
w a a r o n d e r d e verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak
van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen, uit te voeren;
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van
persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze
openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De
verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
d. Recht om de verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van
zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde
gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de
verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens
zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking,
tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De
verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht
om van ARTELLI hun persoonsgegevens te ontvangen in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers
hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke zonder dat ARTELLI dit verhindert, in de gevallen die
voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit
op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens
rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te
laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan
het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de
verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of
voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden
van derden.
f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie,
met inbegrip van de automatisering van gegevens door ARTELLI. In
overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal ARTELLI geen
persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende
redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten
en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging
van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft
de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke
prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking
heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog
op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
g. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot
de verwerking van zijn persoonsgegevens door ARTELLI, aan
de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische
grondgebied. Meer informatie is te vinden op de
website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.
9. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden.
Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een
verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en
methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.
a. Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van
de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een
volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de
Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie ARTELLI,
samenwerkt.
Sommige van de cookies die gebruikt worden door ARTELLI, zijn noodzakelijk voor
de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker
te verbeteren.
De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.
Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met
het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door ARTELLI, op de Site:
Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken
de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om
de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van
de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers
van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het
surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van
de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te
geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het
ARTELLI, ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te
corrigeren;
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site
door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld
de gebruikersnaam of taal);
Tracking cookies: ARTELLI, maakt gebruik van tracking cookies via Google
Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te
meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken
maken het ARTELLI, mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt
de uitleg van d e z e c o o k i e s o p h e t v o l g e n d e
a d r e s : http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.
c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te
bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden
opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:
Google Analytics: 2 maanden (analytische cookies)
d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan
hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te
passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een
kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij
deze accepteert of weigert.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site
mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn
mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of
verwijderen,
kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):
Voor Gebruikers met een browser:
I n t e r n e t E x p l o r e r :
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
M i c r o s o f t Edge:
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te
staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit
te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt
zijn aan ARTELLI. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en
de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ARTELLI.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke
toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om
persoonlijke informatie of gegevens middels de Site bekend te maken.
ARTELLI raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen
ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te
bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en
gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet
effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste
gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn
ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door
de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is
dan 16 jaar.
ARTELLI is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of
na computeraanvallen.
11. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische
maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en
verzameling van
gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van
de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden
van de verwerking van persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën
binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.
12. Wijziging van het Privacybeleid
ARTELLI behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt
daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te
blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen
zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de
tegenwerpelijkheid te waarborgen.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil
zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
van de maatschappelijke zetel van ARTELLI.
14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de
Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het
volgende adres: info@artelli.design.

SCROLL UP